Reklamační řád

 

Reklamační řád

EC-ORIGINAL s.r.o.

se sídlem Holandská 878/2, 63900 Brno – Štýřice

identifikační číslo: 07325444 / DIČ CZ07325444

zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 107585 

 

I. Úvodní ustanovení

 1. Tento reklamační řád upravuje práva a povinnosti smluvních stran (prodávajícího a kupujícího) vyplývající z vad plnění poskytovaného prodávajícím kupujícímu na základě kupní smlouvy.
 2. Tento reklamační řád doplňuje práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z vadného plnění, jak jsou uvedeny v čl. 8 obchodních podmínek společnosti EC-ORIGINAL s.r.o. Jednotlivé pojmy a zkratky použité v obchodních podmínkách společnosti EC-ORIGINAL s.r.o. jsou použity se stejným významem i v tomto reklamačním řádu.

    II. Práva z vadného plnění

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až § 1925, § 2099 až § 2117 a § 2161 až § 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).
 2. Kupující je povinen prohlédnout zboží ihned po převzetí a zkontrolovat, zda je nepoškozené, kompletní a bez jiných závad. Prodávající nenese odpovědnost za poškození zboží během přepravy ke kupujícímu. Z tohoto důvodu, je-li zboží poškozeno dopravou, kupující sepíše s přepravcem protokol o škodě a škodu vymáhá na přepravci, který za tuto škodu v plné míře odpovídá.
 3. Kupující je oprávněn prodávajícímu vytknout vadu, která se na zboží projeví v době dvou let od převzetí. V případě, že předmětem kupní smlouvy je použité zboží, může kupující vytknout vadu, která se na použitém zboží projeví v době jednoho roku od převzetí.
 4. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.
 5. Kupující má právo požadovat odstranění vady zboží. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí. K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.
 6. Kupující může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, pokud:
 • prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s § 2170 odst. 1 a odst. 2 občanského zákoníku,
 • se vada projeví opakovaně,
 • je vada podstatným porušením smlouvy, nebo
 • je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.
 1. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná. Předpokládá se, že vada není nevýznamná. Opak musí prokázat prodávající.
 2. Nároku kupujícího z titulu odpovědnosti za vady nebude ze strany prodávajícího vyhověno, jestliže:
 1. Závady atomizéru vznikly použitím neoriginálních náplní či e-liquidu, které kupující zakoupil jinde než na e-shopu prodávajícího. Na trhu jsou i náplně a e-liquidy s agresivnějším složením, které mohou poškodit atomizér či clearomizér. Veškeré náplně a e-liquidy prodávané na e-shopu prodávajícího jsou určeny do elektronických cigaret prodávaných na e-shopu prodávajícího a mají potřebné certifikáty pro jejich používání.
 2. Závady atomizéru či clearomizéru vznikly v důsledku nesprávného použití. Odpovědnost za vady se také nevztahuje na vypalování spirálek. Při této metodě může dojít k poškození atomizéru, clearomizéru zahříváním. Tyto metody jsou pouze na vlastní nebezpečí, které prodávající nedoporučuje, a proto se odpovědnost za vady poškození způsobené touto metodou nevztahuje.
 3. Výrobek byl poškozen při přepravě (zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Kupující není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce).
 4. Výrobek byl poškozen neodbornou instalací nebo zacházením a obsluhou prováděnou v rozporu s uživatelskou příručkou nebo v rozporu s návodem.
 5. Výrobek byl používán v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci.
 6. Výrobek byl poškozen působením živlů.
 7. Výrobek byl poškozen v důsledku zapojení do sítě, která neodpovídá příslušné ČSN.
 8. U výrobku došlo k mechanickému poškození (např. pádem, nadměrným tlakem apod.).
 9. Došlo ze strany kupujícího k použití nevhodných, popř. pro daný typ výrobku nedoporučovaných baterií a zdrojů či nevhodných obalů/pouzder a jiného příslušenství.
 10. Došlo ze strany kupujícího k neodborné instalace, zacházení, obsluhy, nebo zanedbání péče o zboží, instalací nebo používáním výrobku v rozporu s návodem k obsluze či jeho použitím pro jiné účely, než je pro tento typ obvyklé.
 11. K poškození došlo z důvodu elektrického přepětí (zjištěné dle servisní diagnostiky výrobce, či viditelně spálené součástky nebo plošné spoje).
 12. K poškození došlo běžným opotřebením (u baterií, zejména ztráta kapacity běžným opotřebením či opotřebení krytu).
 13. K poškození došlo skladováním mimo rozsah teplot: přístroj: –25 °C až 55 °C, baterie: 0 °C až 49 °C.
 14. Výrobek byl používán v rozporu s účelem, k němuž je určen.
 15. Byla zjištěna nedovolená manipulace či falšování záručního listu a dokladů o koupi.

III. Postup při uplatnění vad

 1. Kupující je povinen doručit reklamované zboží na adresu prodávajícího: Dlouhá 576/1, 625 00 Brno – Bohunice, s kopií nákupního dokladu (postačí číslo faktury nebo jméno kupujícího tak, aby bylo možné zpětně dohledat doklad o koupi) a písemným popisem vady reklamovaného zboží.
 2. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Potvrzení bude zasláno na e-mailovou adresu kupujícího, která byla uvedena v objednávkovém formuláři nebo v on-line vzorovém formuláři pro reklamaci (odkaz je uveden níže).
 3. Reklamace včetně odstranění vady bude prodávajícím vyřízena a kupující o tom bude informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se kupujícím nedohodne na jiné lhůtě. V případě, že nebude uvedená lhůta 30 dnů ze strany prodávajícího dodržena, má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.
 4. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. V případě uznání reklamace odešle prodávající kupujícímu opravené, nebo nové zboží. Potvrzení bude zasláno na e-mailovou adresu kupujícího, která byla uvedena v objednávkovém formuláři nebo v on-line vzorovém formuláři pro reklamaci (odkaz je uveden níže).
 5. Údaje k zadání reklamace (uplatnění vad z kupovaného zboží):

 

 

 • Zboží kupující zašle DOPORUČENĚ na adresu provozovny (kamenná prodejna) a to : EC‑ORIGINAL S.R.O. - PROVOZOVNA EC-ORIGINAL, DLOUHÁ 576/1, BRNO - BOHUNICE PSČ 625 00.

 

 • Reklamovat zboží lze také osobně v prodejně EC-ORIGINAL - Dlouhá 576/1, Brno - Bohunice , 62500 - je ale nutné přinést s sebou fakturu - reklamační list je možné v takovém případě sepsat přímo v prodejně s pracovníkem prodávajícího. Prodávající upozorňuje, že zásilky zasílanému na dobírku nepřebírá. Takové zásilky jsou zasílány zpět na náklady odesílatele.

   IV.Odstoupení od kupní smlouvy – bez uvedení důvodu

 1. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.1 obchodních podmínek, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno nejpozději ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
 2. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit on-line vzorový formulář dostupný na tomto odkazu: https://www.ec-original.cz/vraceni-zbozi-a-reklamace/, pod označení „Vratka“. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu provozovny: Dlouhá 576/1, 625 00 Brno – Bohunice. Nejedná se však o povinnost kupujícího. V případě, že kupující využije možnost odstoupit do kupní smlouvy prostřednictvím on-line vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy, potvrdí prodávající bez zbytečného odkladu přijetí vzorového formuláře, a to zasláním potvrzení na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v objednávce nebo v on-line vzorovém formuláři pro odstoupení od smlouvy.
 3. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 4. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 5. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.
 6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

Závěr

 

 1. Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 21.3.2023. V případě změny reklamačního řádu, je pro konkrétní kupní smlouvu účinný reklamační řád, který byl účinný ke dni uzavření kupní smlouvy.

 

V Brně dne 21.3.2023