Obchodní podmínky

Hodnocení obchodu a zboží
Zveřejněné recenze na e-shopu jsou pouze recenze ověřených zákazníků, kteří u nás nakoupili.  Jsou čerpány i ze srovnávače Heureka.cz a nijak se netřídí, tzn. že se zobrazují všechny recenze, které nám zákazníci udělí. Nejedná se o sponzorované recenze. Naopak recenze u jednotlivého zboží píší dle svého rozhodnutí libovolní zákazníci, tedy mohou i ti, kteří zboží nezakoupili. Tyto recenze nijak neověřujeme a je pouze na zákazníkovi, do jaké míry je bude brát v potaz.
 

Provozovatel internetového portálu

EC-ORIGINAL s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

EC-ORIGINAL s.r.o.
se sídlem Holandská 878/2, 63900 Brno – Štýřice
identifikační číslo: 07325444 / DIČ CZ07325444
zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 107585

Pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

www.ec-original.cz

Zákaz prodeje osobám mladším 18-ti let
Omezení prodeje tabákových výrobků, elektronických cigaret a alkoholu osobám mladším 18-ti let dle zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, v platném znění. 
Váš věk bude ověřen při založení uživatelského účtu, nebo před učiněním objednávky při nákupu bez registrace
a dále před předáním zásilky pracovníkem doručovací služby.
Prodávané clearomizéry a atomizéry s objemem větší než 2 ml jsou výrobky určené výhradně pro náplně bez nikotinu
 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.    Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti EC-ORIGINAL s.r.o., zapsané u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 107585, se sídlem Holandská 878/2, 639 00 Brno – Štýřice, IČ: 07325444, tel. kontakt: + 420 727 883 992, e-mail: Eshop@ec-original.cz  (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou spotřebitelem (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.ec-original.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.      Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či fyzickou osobou, jež jedná při objednávání zboží a při uzavírání kupní smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3.      Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

1.4.      Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu se uzavírá v českém jazyce, pokud není stanoveno jinak.

1.5.      Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 1. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO JAKO SPOTŘEBITELE A INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE

2.1.      Prodávající je prodejce zejména elektronických cigaret a jejich součástí a příslušenství, náplní do elektronických cigaret a baterií.

2.2.      Cena zboží je veřejně přístupná na webových stránkách prodávajícího (https://www.ec-original.cz/). Jedná se o konečnou cenu zboží. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Prodávající je plátcem DPH.

2.3.      Způsob platby je uveden v čl. 5. obchodních podmínek. Způsob dodání je uveden v čl. 7. obchodních podmínek.

2.4.      Náklady na dodání zboží jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího pod označením „Možnosti platby + ceník dopravy“.

2.5.      Práva z vadného plnění jsou uvedena v čl. 8 obchodních podmínek a na webových stránkách prodávajícího, pod označením „Reklamační řád + odstoupení od smlouvy“.

2.6.      Kupní smlouva je uzavřena od okamžiku stanoveného v čl. 4.10. obchodních podmínek do okamžiku splnění či vzniku jiného důvodu zániku kupní smlouvy dle ust. 1908 a násl. občanského zákoníku.

2.7.      Provozovna prodávajícího se nachází na adrese Dlouhá 576/1, 625 00 Brno.

 1. UŽIVATELSKÝ ÚČET

3.1.      Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. Při založení uživatelského účtu bude ověřen věk kupujícího, který uživatelský účet zakládá, a to prostřednictvím bankovní identity nebo průkazem totožnosti opatřeným fotografií kupujícího (akceptován je občanský průkaz či jiný průkaz totožnosti vydaný Českou republikou, na němž je uvedeno datum narození kupujícího). Po tomto ověření věku kupujícího učiněného při založení uživatelského účtu již při jednotlivých objednávkách činěných kupujícím přes uživatelský účet není vyžadováno ověření věku kupujícího (tímto není dotčeno ověření věku kupujícího při předání zboží kupujícímu).  

3.2.      Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. Pokud kupujícímu vznikne škoda v důsledku nesprávně uvedených údajů, nenese za takto vzniklou škodu prodávající odpovědnost.

3.3.      Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem, které si vybírá kupující. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu, jinak odpovídá za škodu, která porušením této povinnost vznikne.

3.4.      Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Tato povinnost je dána zejména z toho důvodu, že zboží prodávané v internetovém obchodu je zakázáno prodávat osobám mladším 18 let. Umožněním přístupu třetí osobě do uživatelské účtu by mohlo dojít k porušení tohoto zákonného zákazu. Pokud prodávající zjistí, že kupující předal přístupové údaje třetí osobě, bezodkladně takový uživatelský účet zablokuje.

3.5.      Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti vyplývající z kupní smlouvy nebo z obchodních podmínek.

3.6.      Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

4.1.      Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

4.2.      Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

4.3.      Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

4.4.      Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

4.4.1.   objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu, a to kliknutím na tlačítko „vložit do košíku“),

4.4.2.   způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,

4.4.3.   identifikačních a kontaktních údajích kupujícího, zejména jméno, příjmení, doručovací adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa,

4.4.4.   údaj o zletilosti kupujícího,

4.4.5.   informace o nákladech spojených s dodáním zboží

(dále společně jen jako „objednávka“).

4.5.      Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT S POVINNOSTÍ PLATBY“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající nemá povinnost údaje zadané kupujícím ověřovat, vyjma údaje o zletilosti kupujícího.

4.6.      Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce, potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a potvrzení kupujícího, že dosáhl zletilosti.

4.7.      Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Součástí potvrzení o obdržení objednávky jsou tyto obchodní podmínky formou přílohy elektronické pošty, které tvoří nedílnou součást kupní smlouvy.

4.8.      Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

4.9.      Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.

4.10.   Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu kupujícího. Okamžikem doručení přijetí objednávky kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího dochází k uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím o obsahu, který byl uveden v objednávce.

4.11.   V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

4.12.   Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

4.13.   Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4.14.   Vzhledem k povaze zboží bere kupující na vědomí, že nákup v obchodě je umožněn pouze osobám starším 18 let. Pokud kupující nerealizuje nákup prostřednictvím uživatelského účtu, nebude kupujícímu umožněno realizovat objednávku dříve, než ověří jeho věk prostřednictvím bankovní identity nebo průkazem totožnosti opatřeným fotografií kupujícího (akceptován je občanský průkaz či jiný průkaz totožnosti vydaný Českou republikou, na němž je uvedeno datum narození kupujícího). Ověření věku je prováděno prostřednictví aplikace ADULTO.cz nebo OVĚŘ18 . Bez tohoto ověření věku kupujícímu nebude umožněno učinit objednávku zboží. Konečné ověření věku provede kurýr dopravní společnosti nebo prodávající v kamenné provozovně na základně předložení dokladu totožnosti. Z tohoto důvodu nelze zásilku vydat nikomu jinému než osobě uvedené v objednávce. Z tohoto důvodu není možné využívat všechny typy doručení od daných dopravců, například ZBOX (samoobslužný box od Zásilkovny, kde toto ověření není možné).

 1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1.      Cena zboží uvedená na webových stránkách prodávajícího je cenou konečnou, včetně DPH a veškerých poplatků stanovených zákonem. V rámci objednávkového formuláře je uvedena cena za dopravu.

5.2.      Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Dlouhá 576/1, 625 00 Brno;
 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2901479126/2010 - CZK vedený u společnosti FIO a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);
 • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému PAYS / GOPAY;
 • bezhotovostně platební kartou v systému PAYS / GOPAY.

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

5.3.      Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 5.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

5.4.      V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5ti dnů od uzavření kupní smlouvy.

5.5.      V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5.6.      Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k žádosti prodávajícího k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 4.8), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

5.7.      Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

5.8.      Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a ta je pak přiložena ke zboží dodávanému kupujícímu.

5.9.      Veškeré zboží zůstává do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího.

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

6.1.      Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

6.1.2   o dodání alkoholických nápojů, jejichž cena byla ujednána v době uzavření smlouvy s tím, že dodání je možné uskutečnit až po uplynutí třiceti dnů a jejichž skutečná hodnota závisí na výchylkách trhu nezávislých na vůli prodávajícího,

6.1.3.   o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,

6.1.4.   o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

6.1.5.   o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil. Výše uvedené se týká zejména clearomizérů, atomizérů, setů e-cigaret s plnitelnou součástí, náplní (liquidů), aromat, náhradních žhavících hlav apod., které se prodávají v uzavřeném obalu a není tak možné vrátit toto zboží, které bylo z tohoto obalu vyjmuto / použito,

6.1.7.   o dodávce novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání,

6.1.8.   o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním; v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, kupující byl poučen, že tím právo odstoupit od smlouvy zaniká, a prodávající mu poskytl potvrzení podle § 1824a odst. 1 a 2 nebo § 1828 odst. 3 a 4 občanského zákoníku.

6.2.      Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

6.3.      Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit on-line vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž je dostupný na webových stránkách prodávajícího (https://www.ec-original.cz/vraceni-zbozi-a-reklamace/). Odstoupení od kupní smlouvy může kupující rovněž zaslat na adresu provozovny nebo sídla prodávajícího. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. 12. těchto obchodních podmínek. Nejedná se však o povinnost kupujícího. V případě, že kupující využije možnost odstoupit do kupní smlouvy prostřednictvím on-line vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy dostupného na webových stránkách prodávajícího, potvrdí prodávající bez zbytečného odkladu přijetí on-line vzorového formuláře, a to zasláním potvrzení na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v on-line vzorovém formuláři.

6.4.      V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6.5.      V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

6.6      Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

6.7.      Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.8.      Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6.9.     V případě zrušení objednávky ze strany kupujícího s platbou PAYS / GOPAY (byla již zaplacena) bude účtován poplatek 3% a s platbou PAYPAL (byla již zaplacena) bude účtován poplatek 5% z celkové částky objednávky (náklady PAYPAL pro převod). Peníze budou vráceny na základě dobropisu, a to na zvolený účet prodávajícího.

 1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

7.1.      V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

7.2.      Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

7.3.      V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7.4.      Kupujícímu je zboří odevzdáno v okamžiku, kdy jej kupujícímu předá dopravce.

7.5.      Kupující je povinen při převzetí zboží prokázat jeho totožnost a zletilost, a to pracovníkovi přepravce, který realizuje dodání zboží. Pokud kupující prokázání totožnosti a zletilosti odmítne, nebude mu zásilka obsahující zboží předána. V takovém případě nebude prodávající v prodlení s předáním zboží, když překážka předání zboží je na straně kupujícího. Prodávající je v takovém případě oprávněn odstoupit od kupní smlouvy s tím, že kupující je povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady vzniklé prodávajícímu v souvislosti se zrušenou kupní smlouvou.

7.6.      Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

8.1.      Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

8.2.      Kupující může vytknout vadu, která se na zboží projeví v době dvou let od převzetí. V případě, že předmětem kupní smlouvy je použité zboží, může kupující vytknout vadu, která se na použitém zboží projeví v době jednoho roku od převzetí.

8.3.      Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

8.3.1.  má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

8.3.2.  je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,

8.3.3.  věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,

8.3.4. je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a

8.3.5.  věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením kupní smlouvy.

8.4.      Ustanovení uvedená v čl. 8.3 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Odpovědnost prodávajícího za vady se rovněž nevztahuje na vady a poškození způsobené kupujícím nebo třetí osobou.

8.5.      Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

8.6.      Kupující má právo požadovat odstranění vady zboží. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí. K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

8.7.      Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud:

8.7.1. prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s § 2170 odst. 1 a odst. 2 občanského zákoníku,

8.7.2. se vada projeví opakovaně,

8.7.3. je vada podstatným porušením kupní smlouvy, nebo

8.7.4. je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy, je-li vada věci nevýznamná. Předpokládá se, že vada není nevýznamná. Opak musí prokázat prodávající.

8.8.      Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

8.9.       Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena a kupující o tom bude informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se kupujícím nedohodne na delší lhůtě. V případě, že nebude výše uvedená lhůta 30 dnů ze strany prodávajícího dodržena, má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.

8.10.   Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

8.11.      Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího zveřejněný na webové stránce.

 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

9.1.      Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

9.2.      K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

9.3.      Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.4.      Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1.      Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („GDPR“).

10.2.      Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a další údaje, které prodávající získal na základě plnění objednávky kupujícího (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

10.3.      Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy. Prodávající zpracovává osobní údaje ručně nebo automatizovaně.

10.4.   Kupující je oprávněn zpracovávat osobní údaje z následujících důvodů:

10.4.1. kupující udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů),

10.4.2. zpracování je nezbytné z důvodu plnění kupní smlouvy (např. dodání zboží, komunikace s kupujícím),

10.4.3. zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů prodávajícího (např. vymáhání nezaplacené kupní ceny kupujícím)

10.4.4. z důvodu plnění zákonných povinností (např. daňové povinnosti, povinnosti uložené zvláštními právními předpisy).

10.5.    Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajů.

10.6.   Ze strany prodávajícího nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

10.7.    Příjemci osobních údajů jsou osoby:

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě kupní smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.

Prodávající nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb. Spokojenost kupujícího s nákupem zjišťuje prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je e-shop prodávajícího zapojen. E-mailové dotazníky zasílá prodávající kupujícímu pokaždé, když dojde k uzavření kupní smlouvy, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti jejich zasílání kupující neodmítne. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádí prodávající na základě jeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování spokojenosti kupujícího s nákupem u prodávajícího. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování zpětné vazby a analýz tržního postavení využívá prodávající zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely může prodávající předávat informace o zakoupeném zboží a e-mailovou adresu kupujícího. Osobní údaje kupujícího nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky může kupující kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě námitky kupujícího mu již dotazník nebudeme dále zasílán.

10.8.   Osobní údaje jsou zpracovávány prodávajícím v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění výše uvedených účelů a po dobu nutnou pro jejich dosažení nebo po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy. Po uplynutí příslušné doby jsou osobní údaje smazány. Základní lhůty pro zpracování osobních údajů jsou následující:

 1. a) Pokud má kupující splněny veškeré své závazky vůči prodávajícímu, zpracovává prodávající osobní údaje po dobu 4 let ode dne ukončení poskytování služby.
 2. b) Faktury vystavené dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, uchovává prodávající po dobu 10 let od vystavení. Taktéž jsou uchovávány i ostatní listiny souvisejícím s fakturami z důvodu povinnosti prokázat právní důvod vystavení faktury.
 3. c) V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny prodávajícímu uchovává prodávající osobní údaje po dobu 4 let od uhrazení dluhu z důvodu oprávněného zájmu.

10.9.    Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

10.10. Prodávající je povinen předávat osobní údaje správním orgánům, státním úřadům, soudům a jiným orgánům státní moci na základě povinností stanovených zvláštními právními předpisy.

10.11.  V případě, že by se kupující domníval, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

10.10.1.   požádat prodávajícího o vysvětlení,

10.10.2.   požadovat, aby prodávající odstranil takto vzniklý stav.

10.12.   Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10.13.     Kupující má jako subjekt údajů tyto práva:

10.13.1.   právo na přístup k osobním údajům:

 1. potvrzení, zda jsou zpracovávány osobní údaje,
 2. informace o účelu zpracovávání, příjemcích, kterým byly osobní údaje zpřístupněny, době zpracování,
 • informace o právech kupujícího jako subjektu údajů a o právu vznést námitky,
 1. informace o právu podat stížnost dozorovému úřadu,
 2. možnost získat kopii osobních údajů,

 

10.13.2.   právo na opravu osobních údajů,

 

10.13.3.    právo na výmaz osobních údajů – toto právo lze uplatnit tehdy, pokud prodávající neprokáže důvod zpracování osobních údajů,

 

10.13.4.  právo na omezení zpracování – pokud dojde ze strany kupujícího k namítnutí vad při zpracování osobních údajů prodávajícím, je kupující oprávněn podat podnět na omezení zpracování do doby vyřízení sporné záležitosti,

 

10.13.5.     právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování,

 

10.13.6.   právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu prodávajícího,

 

10.13.7.     právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), pokud bude mít kupující za to, že prodávající porušuje zásady nakládání s osobními údaji.

 

10.14.   Pokud chce kupující tato práva uplatnit, musí se obrátit na prodávajícího, jehož kontaktní údaje jsou obsaženy v čl. 1.1. obchodních podmínek. Práva může kupující uplatnit pouze ve vztahu k osobním údajům, u nichž není pochybností o tom, že skutečně patří kupujícímu. Prodávající nezřídil funkci pověřence pro ochranu osobních údajů.

10.15. Zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře a odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře kupující potvrzuje, že byl seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.

10.16. Prodávající prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Prodávající přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména v podobě šifrování hesel, antivirových programů a zamykatelných úložných prostor pro fyzické dokumenty. Prodávající prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 1. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

11.1.  Zatržením příslušného políčka při činění objednávky kupující vyjádří souhlas se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále vyjádří souhlas se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

11.2.  Kupující má možnost vyjádřit souhlas s ukládáním tzv. cookies na jeho zařízení. Jedná se o analytické informace o chováním kupujícího na webové stránce. Kupující je oprávněn nastavení cookies upravit, a to v dolní části webové stránky kliknutím na odkaz „Upravit nastavení cookies“. Kupující je oprávněn souhlas s ukládáním cookies kdykoli odvolat.

 1. DORUČOVÁNÍ

12.1.  Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, mohou být doručována poštou formou doporučeného dopisu, vyplněním on-line vzorového formuláře nebo jakýmkoli jiným jednoznačným prohlášením učiněným vůči prodávajícímu, není-li v kupní smlouvě nebo v příslušném právním předpisu stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé smluvní strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od kupní smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

12.2.  Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

12.3.  Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1.  Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.2.  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

13.3.  Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě.

13.4.  Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování EC-ORIGINAL s.r.o. , Dlouhá 576/1, 625 00 Brno, adresa elektronické pošty eshop@ec-original.cz, telefon +420 727 883 992.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4.2023. V případě změny obchodních podmínek jsou pro konkrétní kupní smlouvu účinné obchodní podmínky, které byly účinné ke dni uzavření kupní smlouvy.


Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.

Váš OBCHOD "EC-ORIGINAL"

V Brně dne 1.4.2023